Práve prebiehajú DNI DOPRAVY ZADARMO! Využi ešte dnes.
 • +420 725 419 680 Po-Pia 9-15 h
 • Facebook

Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.kabea.sk:

ANJA BAGS s.r.o.
U pošty 279/5
62500 Brno
Česká republika
IČ: 06064647
DIČ: CZ06064647

1. Úvodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho v rámci zmluvných vzťahov uzavretých prostredníctvom internetového obchodu www.kabea.sk. S týmito obchodnými podmienkami má kupujúci možnosť zoznámiť sa pred odoslaním svojej objednávky a je na ne dopredu dostatočne upozornený. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámil a že s nimi súhlasí.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.kabea.sk je ANJA BAGS s.r.o. so sídlom v Brně, U pošty 279/5 62500, IČ: 0606464, Česká republika, spoločnosť je zapísaná u Krajského súdu v Brne, oddiel C, vložka 99833/KSBR. Miestom plnenia zo všetkých zmluvných vzťahov je U pošty 279/5, 62500 Brno a v prípade osobného odberu odberné miesto predávajúceho uvedené na  www.kabea.sk určené kupujúcim v objednávke.

Všetky zmluvné vzťahy sa riadia právnym poriadkom Českej republiky.

2. Vymedzenie pojmov

 • Spotrebiteľská zmluva – zmluva kúpna, zmluva o dielo, prípadne iné zmluvy podľa občianskeho zákonníka, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane predávajúci.

 • Spotrebiteľ – je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

 • Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Riadne vyplnená a prostredníctvom internetového obchodu www.kabea.sk odoslaná popr. prostredníctvom telefónu uskutočnená objednávka kupujúceho je záväzným návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim, pričom kupujúci je svojím návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy viazaný po dobu 14 dní od odoslaní objednávky.

Predávajúci potvrdí bezodkladne obdržanie objednávky v zmysle § 1827 odst. 1 občianskeho zákonníka prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke, pričom toto potvrdenie nie je akceptáciou návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená akceptáciou návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho, pričom za akceptáciu sa považuje odoslanie tovaru zo strany predávajúceho kupujúcemu alebo výslovná akceptácia návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho prostredníctvom e-mailu alebo telefónu.

Spotrebiteľ má právo zrušiť objednávku, teda odvolať svoj návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, bez akýchkoľvek sankcií až do momentu odoslania tovaru. Túto skutočnosť je spotrebiteľ povinný predávajúcemu oznámiť e-mailom alebo telefonicky.

V prípade, že kupujúci chce zrušiť objednávku na tovar, ktoré bolo pre neho špeciálne po dohode objednané, je stanovený storno poplatok vo výške 50 % z kúpnej ceny tovaru.

Kúpna zmluva sa uzatvára v českom jazyku. Kúpna zmluva je po uzatvorení archivovaná iba po dobu nevyhnutne nutnú pre jej vybavenie, pričom počas tejto doby je možné ju na písomnú žiadosť spotrebiteľa sprístupniť. Meniť objednávku a opravovať chyby sa dá momentu odovzdania tovaru na odoslanie.

4. Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy podľa § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníka

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní, ktorá je predĺžená pri nákupe na www.kabea.sk na 30 dní, odo dňa prevzatia tovaru (pri kúpnej zmluve, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru).

Pre účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musí spotrebiteľ o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať predávajúceho, spoločnosť ANJA BAGS s.r.o. so sídlom v Brně 62500U pošty 279/5, IČ: 0606464762500 spoločnosť je zapísaná u Krajského súdu v Brne, oddiel C, vložka 99833/KSBR, na adresu ANJA BAGS s.r.o., U pošty 279/5 62500 Brno, alebo e-mail: info@kabea.sk formou jednostranného právneho jednania (napríklad dopisom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb alebo e-mailom). Spotrebiteľ môže použiť priložený vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy, nie je to však jeho povinnosťou. Na tejto webovej stránke môže spotrebiteľ stiahnuť a vyplniť formulár pre odstúpenie od zmluvy. 

Pokiaľ spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, budú mu predávajúcim vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy predávajúcemu príde oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy, všetky platby, ktoré od spotrebiteľa obdržal, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania ponúkaný predávajúcim). Pre vrátenie platieb použije predávajúci bankový prevod popr. rovnaký platobný prostriedok, ktorý spotrebiteľ použil pre prevedenie počiatočnej transakcie, pokiaľ spotrebiteľ vyslovene neurčil inak. V žiadnom prípade tým nevzniknú spotrebiteľovi ďalšie náklady. Platbu vráti predávajúci až po obdržaní vráteného tovaru alebo ak dokáže spotrebiteľ, že tovar odoslal späť, podľa toho, čo nastane skôr. Tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa kedy došlo k odstúpeniu od kúpnej zmluvy, musí spotrebiteľ zaslať späť na adresu kabea.sk, Pražákova 510/51, 619 00 Brno, Česká republika, pričom spotrebiteľ poesie priame náklady spojené s vrátením tovaru. Lehota sa považuje za zachovanú, pokiaľ spotrebiteľ odošle predávajúcemu tovar späť pred uplynutím 14 dní. Spotrebiteľ zodpovedá iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, ako ktorý je nutný k oboznámeniu sa s povahou a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti.

Spotrebiteľ nemôže v súlade s § 1837 občianskeho zákonníka odstúpiť od zmluvy:

 • a) o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy dal spotrebiteľovi vedieť, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,

 • b) o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výkyvoch finančného trhu nezávisle na vôli podnikateľa a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty pre odstúpenie od zmluvy,

 • c) o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,

 • d) o oprave alebo údržbe prevedenej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného prevedenia iných ako vyžiadaných opráv, či dodania iných ako vyžiadaných náhradných dielov,

 • e) o dodávke tovaru v uzatvorenom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,
  že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

Odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu sa nedá, ak bol tovar už čiastočne spotrebovaný (použitý). Nedá sa tiež odstúpiť od zmluvy na tovar, ktorého charakter to vylučuje, predovšetkým z hygienických dôvodov (napr. spodné pradlo, plavky apod.). Pokiaľ bude vrátený tovar neúplný, poškodený, či viditeľne opotrebený, môže predávajúci uplatniť náhradu škody.

5. Odstúpenie kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, od zmluvy

V prípade kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, nie je možné odstúpiť od zmluvy.

6. Doprava

Náklady na poštovné i balné, ktoré kupujúci zvolil v objednávke, nesie kupujúci a tieto náklady sa riadia aktuálnym cenníkom predávajúceho, ktorý sa nachádza na stránke doprava a platba.

7. Platobné podmienky

 • Dobierka - peniaze za tovar platí kupujúci až pri prevzatí tovaru poštovému doručovateľovi (kuriérovi) alebo na pošte, či výdajni zásielok.

 • Bankový prevod - po obdržaní objednávky (návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy) zašle predávajúci kupujúcemu výšku kúpnej ceny, číslo účtu a variabilný symbol platby. Tovar zaplatí kupujúci na bankový účet predávajúceho pred odoslaním tovaru, v opačnom prípade nebude tovar odoslaný prípadne odovzdaný. Tento spôsob úhrady kúpnej ceny je považovaný za zálohovú platbu na kúpnu cenu.

 • Platobné karty – veľmi pohodlný spôsob platby. Po vytvorení objednávky ste presmerovaní na bezpečnú platobnú bránu banky, kde zadáte potrebné údaje. Pokiaľ je transakcia autorizovaná, platba prebehne okamžite a tovar odosielame najneskôr nasledujúci pracovný deň. Podporujeme bezpečný protokol 3D Secure. Naši pracovníci nemajú prístup k údajom o Vašej karte, všetko je iba v rukách banky.

8. Práva z chybného plnenia (reklamácia)

Právo kupujúceho z chybného plnenia zakladá vada, ktorú má vec pri prechode nebezpečia škody na kupujúceho, hoci sa prejaví až neskôr. Právo kupujúceho založí aj neskôr vzniknutá vada, ktorú predávajúci spôsobil porušením svojej povinnosti.

Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo:

 • a) na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci,

 • b) na odstránenie vady opravou veci,

 • c) na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo

 • d) odstúpiť od zmluvy.

Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Uskutočnenú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak kupujúci žiadal opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak predávajúci neodstráni vady v primeranej lehote, či ak oznámi kupujúcemu, že vady neodstráni, môže kupujúci namiesto odstránenia vady požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť.

Ak kupujúci nezvolí svoje právo včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie vady, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Dovtedy, kým kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právnu vadu. Iné vady môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním novej veci; voľba nesmie kupujúcemu spôsobiť neprimerané náklady.

Ak neodstráni predávajúci vadu veci včas alebo vadu veci odmietne odstrániť, môže kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Uskutočnenú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ani požadovať dodanie novej veci, ak vec nemôže vrátiť v tom stave, v akom ju obdržal. To neplatí,

 • a) ak došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady veci,

 • b) ak použil kupujúci vec ešte pred objavením vady,

 • c) ak nespôsobil kupujúci nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave jednaním alebo opomenutím, alebo

 • d) ak predal kupujúci vec ešte pred objavením vady, ak ju spotreboval, alebo ak ju pozmenil pri obvyklom použití; ak sa stalo tak iba z časti, vráti kupujúci predávajúcemu, čo ešte vrátiť môže, a dá predávajúcemu náhradu do výšky, v ktorej mal z použitia veci prospech.

Ak kupujúci neoznámil vadu vec včas, stráca právo odstúpiť od zmluvy.

Práva z vady sa uplatňujú u predávajúceho na týchto adresách:

Pre zaslanie tovaru: kabea.sk, Pražákova 510/51, 619 00 Brno Česká republika

Formulár pre reklamáciu tovaru nájdete tu.

Po obdržaní chybnej veci je kupujúci informovaný emailom a to najneskôr do 48 hodín od obdržania chybnej veci. Reklamácia je vyriešená ihneď bez zbytočného odkladu, v zložitejších prípadoch, ktoré vyžadujú posúdenie, do 30 dní.

9. Práva z chybného plnenia a záruka za akosť v prípade kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, že tovar pri prevzatí nemá vady, predovšetkým predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, kedy kupujúci vec prevzal,

 • a) má vec vlastnosti, na ktorých sa strany dohodli, a ak chýba ustanovenie, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi uskutočňované,

 • b) sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec tohto druhu obvykle používa,

 • c) vec zodpovedá akosťou alebo prevedením zmluvnej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa zmluvného vzroku alebo predlohy,

 • d) je vec v odpovedajúcom množstve, miere a hmotnosti a

 • e) vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady do 24 mesiacov od prevzatia tovaru.

Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.

Ak nemá vec vyššie uvedené vlastnosti, môže kupujúci požadovať aj dodanie novej veci bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale pokiaľ sa vada týka iba súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, predovšetkým ak sa dá vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.

Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže vec riadne využívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť.

Ak kupujúci neodstúpi od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevyjedná nápravu v primeranej dobe alebo, že by vyjednanie nápravy spotrebiteľovi spôsobilo značné obtiaže.

V prípade preukázania, že dodaná vec nemá vlastnosti a kvalitu, ktoré si obe strany vyjednali, hradí všetky náklady na doručenie veci k predajcovi, rovnako tak od nej späť k zákazníkovi predajca.

Práva z vady sa uplatňujú u predávajúceho na týchto adresách:

V případě prokázání, že dodaná věc nemá vlastnosti a kvalitu, které si obě strany ujednaly, hradí veškeré náklady na doručení věci k prodejci, stejně tak od něj zpět k zákazníkovi prodejce.

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího na těchto adresách:

Pre zaslanie tovaru: kabea.sk, Pražákova 510/51, 619 00 Brno Česká republika

Formulár pre reklamáciu tovaru nájdete tu.

Ak požiada o to kupujúci, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti v prípade chybného plnenia. Ak tomu nebráni povaha veci, dá sa potvrdenie nahradiť dokladom o zakúpení veci obsahujúcom uvedené údaje.

Ak kupujúci uplatní právo z chybného plnenia, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, kedy právo uplatnil, ako aj prevedenie opravy a dobu jej trvania.

10. Záruka za akosť v prípade kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom

Predávajúci neposkytuje kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľom, záruku za akosť tovaru, ak nie je tak vyslovene medzi zmluvnými stranami vyjednané. Zodpovednosť predávajúceho za vady sa v takom prípade riadi občianskym zákonníkom.

11. Ceny a platnosť ponuky

Všetky ceny výrobkov a služieb sú uvedené s DPH, ktorá je platná v okamihu odoslania objednávky. V prípade, že sa DPH do uzatvorenia kúpnej zmluvy prípadne do odoslania tovaru zmení, je kupujúci s prihliadnutím k druhu platby zvolenej kupujúcim povinný uhradiť nedoplatok kúpnej ceny prípadne predávajúci neodkladne zašle kupujúcemu e-mailom správu s výzvou o oznámenie, kam je možné uhradiť kupujúcemu preplatok kúpnej ceny. Súčasťou dodávky tovaru je riadny daňový doklad. Všetky ceny tovaru vrátane akčných platia do odvolania alebo vypredania zásob.

12. Zľavy a zľavové kupóny

Predávajúci poskytuje rôzne druhy zliav (vernostné, objemové, za doporučenie známym apod.). Každá zľava má pravidlá pre využitie.

V prípade, že zľava alebo zľavový kupón bude uplatnený v rozpore s pravidlami danej zľavy, či zľavového kupónu má predávajúci právo také uplatnenie zľavy alebo zľavového kupónu odmietnuť. V takom prípade je kupujúci informovaný a bude mu ponúknutá možnosť vyriadiť objednávku bez tejto zľavy, či uplatneného kupónu.

Pravidlá a podmienky pre uplatnenie konkrétnej zľavy sú priložené buď priamo k zľave (formou informácií), alebo je u zľavy uvedený odkaz na webové stránky, kde sú pravidlá zľavy podrobne popísané, alebo sú dostupné na vyžiadanie. V prípade, že dôjde pri výklade zľavy k nejasnostiam, platí výklad použitia predávajúceho.

Každú zľavu, alebo kupón sa dá uplatniť iba raz, pokiaľ nie je vyslovene uvedené inak. V prípade viacnásobného použitia má predajca právo odmietnuť takú zľavu uznať.

V prípade, že zľavu uplatní kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ a nejedná sa o zakúpené darčekové poukazy má predávajúci právo také uplatnenie zľavy a zľavové kupóny odmietnuť.

V prípade, že je hodnota darčekového poukazu, či zľavového kupónu je vyššia, ako je hodnota celého nákupu, rozdiel sa na nový poukaz, či kupón neprevádza a nevyčerpaná suma sa spätne neprepláca.

13. Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje, ktoré sú predávajúcemu posunuté, nebudú bez súhlasu kupujúceho poskytnuté tretím osobám ani iným subjektom, okrem prípadov nutných k realizácii kúpnej zmluvy na základe týchto VOP, a bude s nimi narábané v súlade so zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov. Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje predávajúcemu, spoločnosti ANJA BAGS s.r.o. so sídlom v Brně, U pošty 279/5 62500 Brno, Česká republika, IČ: 06064647, v súlade so zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých v rozsahu meno, adresa, dátum narodenia, telefón a e-mailové spojenie, a to na dobu 5 rokov od odoslania objednávky. Tieto údaje slúžia predovšetkým pre splnenie kúpnej zmluvy, zjednodušenie objednávok kupujúceho v budúcnosti a kontrolu veku zákazníka. Predávajúci, ako spracovateľ osobných údajov, je zároveň ich správcom a získané osobné údaje budú spracované bezpečnou formou zamedzujúcou ich zneužitie. Kupujúci môže kedykoľvek požiadať o ich zmenu, či vymazanie e-mailom. svoje údaje môže kupujúci meniť na internetových stránkach www.kabea.sk v sekcii „Prihlásenie“ alebo cez email  info@kabea.sk

Po uskutočnení objednávky, bude odovzdaný e-mail zákazníka spoločnosti Heureka Group CZ, s.r.o. pre zaslanie hodnotiaceho dotazníka v rámci služby “Overené zákazníkmi”. Na uvedenú e-mailovú adresu bude v priebehu 10 dní od nákupu zaslaný odkaz na dotazník, v ktorom môže zákazník hodnotiť kvalitu služieb a produktov, s čím kupujúci vyslovene súhlasí.

Kupujúci vstupom na webové stránky www.kabea.sk súhlasí s ukladaním tzv. cookies a pixelových tagov v jeho počítači.

14. Vyjadrite svoj názor

V priebehu nasledujúcich 14 dní vám bude zaslaný hodnotiaci dotazník Heureka.sk. Môžete sa tak podeliť o svoje skúsenosti s nákupom a tovarom s ostatnými. Budeme veľmi radi, ak dotazník vyplníte.

15. Elektronická evidencia tržieb

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

16. Záverečné ustanovenia

Objednávka spotrebiteľa je po svojom doručení predávajúcemu ako návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Jednotlivé technické kroky vedúce k uzatvoreniu zmluvy sú spotrebiteľovi zrejmé z vlastného procesu objednávky. Kupujúci má možnosť zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát pred podaním objednávky. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet apod.) pre uskutočnenie samotnej objednávky nesie kupujúci. Tieto obchodné podmienky spotrebiteľovi umožňujú ich archiváciu a reprodukciu.

Subjektom mimosúdneho jednania v prípade sporu, prípadne subjektom k riešeniu sťažností kupujúcich, je Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz, zriadená zákonom č. 64/1986 Sb., o Českej obchodnej inšpekcii, na ktorú sa kupujúci môže obrátiť cez e-podateľňu na webových stránkach Českej obchodnej inšpekcie. Ďalej je spor možné riešiť on-line prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov podľa zákona č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, www.uoou.cz

Odchýlenia sa od VOP je možné iba písomným súhlasom oboch strán. Doplňujúce, či odlišné podmienky obchodného partnera sa na zmluvné vzťahy uvedené v týchto VOP neaplikujú.

Znenie týchto VOP môže zhotoviteľ meniť, či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia VOP.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti ANJA BAGS s.r.o. vstupují v platnosť a účinnosť dňa 1. 5. 2021.

 

Váš e-shop www.kabea.sk

Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.